บันทึกเทปโทรทัศน์ เรื่อง "การปลูกดอกขจร"
เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
ณ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม